Bekötés létesítése

Mit nevezünk bekötésnek?

A közterületek alatt húzódik a város vízellátását és szennyvíz elvezetését biztosító gerinc és elosztó hálózat. Az egyes ingatlanok erre való rácsatlakozását "bekötővezetékkel " valósítjuk meg.

A bekötést a fogyasztó, az ingatlan tulajdonosa, vagy annak megbízottja kezdeményezheti. Amennyiben a bekötést kérő nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a kérelemhez annak írásos beleegyezését is csatolni kell.

Általános tudnivalók az ívóvízbekötés és szenyvízcsatlakozásról
 • olyan ingatlan esetében, ahol a telekhatár mentén van ívóvíz és szennyvízközműhálózat, a szennyvízközművesítést, a vízcsatlakozás megrendelésével egyidejűleg kell elvégezni. Amennyiben ez a fogyasztó/megrendelő részéről nem történik meg, a szennyvízelhelyezést külön az önkormányzat „létesítési” engedélye alapján megépített zárt szennyvíztározóval szükséges megoldani. A zárt szennyvízelhelyezést (emésztő gödör) alkalmazó fogyasztó talajterhelési adót köteles fizetni!
 • minden ingatlanra külön bekötés készítendő, ettől eltérni csak különösen indokolt műszaki okok miatt lehet,
 • az ingatlan bekötésének megkérését a tulajdonos kezdeményezheti, így a kérelmezőnek tulajdonosi jogait igazolnia kell,
 • azoknál az ingatlanoknál, ahol a szennyvíz kezelése (elhelyezése) nem megoldott, csak udvari kifolyó létesíthető,
 • azoknál az ingatlanoknál, ahol a szennyvízbekötés is megvalósítható, ott célszerű azt a vízbekötéssel egyidejűleg elvégeztetni, mivel az érvényben lévő törvényi rendelkezés alapján ezeknél az ingatlanoknál talajterhelési díjat kell fizetni,
 • az ingatlan bekötésének teljes költsége a tulajdonost, megrendelőt terheli,
 • a bekötővezeték a vízmérőt követő 10 cm-ig a szolgáltató tulajdonába kerül, így azzal az építtető a későbbiekben nem rendelkezik,
 • a vízóraaknát a telekhatártól 1,0 m-re kell elhelyezni, úszótelek esetén a falsíkjától 1,0 m-re,
 • ha az ingatlan bekötése csak a szomszédos telken keresztül lehetséges, úgy ehhez a szomszéd írásos hozzájárulása szükséges. Amennyiben a hozzájárulást a szomszéd megtagadja, úgy a szakigazgatási szerv vízvezetési szolgalom alapításával – kártalanítás mellett – a szomszéd telek tulajdonosát kötelezheti az átvezetés tűrésére.
NEM SZABAD
 • az ivóvíz közmű hálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot a helyi, egyedi vízbeszerzéshez kapcsolt vízvezetékkel összekötni,
 • a bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók földelésére felhasználni,
 • elválasztó rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, illetőleg csapadékvíz levezető műbe szennyvizet juttatni.
A bekötések megrendeléséhez szükséges okmányok
 • személyazonosításra alkalmas iratok,
 • szükség esetén megbízási szerződés,
 • 30 napnál nem régebbi egyszerűsített tulajdoni lap,
 • hiteles térképmásolat,
 • tervezési díj előleg,
 • építési díj előleg,
 • igénybejelentés közműnyilatkozat kiadásahoz (letölthető),
 • bekötés tervezési, kivitelezési kérelem (letölthető).
Bekötővezeték tervezése és hozzájárulások beszerzése

A tervezési munka keretében két lehetőség közül lehet választani: egyrészt, társaságunk elvégzi a bekötővezeték megtervezését, a szükséges kötelező közműegyeztetéseket, másrészt, a fogyasztó tervezteti meg „külső tervezővel”. Az utóbbi esetben nem kell tervezési díj előleget, csak építési előleget fizetni társaságunknak.

Amennyiben a kivitelezéshez az aszfalt burkolatú úttest bontására van szükség, úgy már a tervkészítés fázisában meg kell jelölni azt a „szakcéget” vállalkozást, aki a bekötést végzi, mert csak a kivitelező (vállalkozó) nevére adható ki a bontási engedély.

Ivóvíz-bekötés

A vízmérő-aknaépítést a megrendelés benyújtása után csak abban az esetben kezdheti meg, ha igényét társaságunk befogadta, és Önt erről telefonon vagy személyesen - esetleg írásban – megkeresi. A ingatlanon belüli vízmérő-akna építési helyének kijelölését követően a munka megkezdésére a MIVÍZ Kft. engedélyt ad. Az ingatlan telekhatárain kívül eső föld-munkát a fogyasztó, vagy megbízott vállalkozója csak a bontási engedély birtokában kezdheti el.

Ivóvíz bekötővezeték építése, csatlakozás a meglevő közműhöz

A közterület bontási engedély birtokában a földmunkák elvégzése után, a tervnek megfelelően a vízbekötést, vízmérőfelszerelést csak társaságunk, ill. megbízottja végezheti el.

A közterületbontást és annak helyreállítását a bontási engedélyben foglaltak szerint a fogyasztónak, ill. megbízottjának kell elvégezni.

Ivóvíz bekötés műszaki átvétele, és bizonylat kiállítása a helyszínen történik a bekötéskor.

Szennyvíz-bekötés

Ingatlanon belüli szennyvíz-akna / tisztító nyílás építésének megkezdése

Az ingatlanon belüli szennyvíz-tisztító ellenőrzőakna kiépítése csak a tervdokumentáció és a hozzá tartózó bontási engedély birtokában kezdhető meg. A földmunka (bontás) elvégeztével a szennyvízcsatlakozást kizárólag a tervdokumentáció alapján lehet elvégezni.

Tervezés és hozzájárulások beszerzése

A tervezési munka keretében társaságunk elvégzi a bekötővezeték megtervezését, a szükséges kötelező közműegyeztetéseket, vagy a fogyasztó tervezteti meg „külső tervezővel”. Az utóbbi esetben nem kell tervezési díj előleget, csak építési előleget megfizetni társaságunknak.

Szennyvíz bekötővezeték építése, csatlakozás a meglevő szennyvízközműhöz

A közterület bontási engedély birtokában - a közműbekötési tervnek megfelelően - a szennyvízcsatlakozást, a közterületbontást és annak helyreállítását a fent leírtak szerint kizárólag a fogyasztó által megjelölt külső cég /vállalkozó/ végezheti el.

Szennyvízbekötés műszaki átvétele

A fogyasztónak az elkészült bekötővezetékre használatbavételi engedélyt kell kérnie, mely történhet ügyfélszolgálati irodánkon keresztül, esetleg írásban társaságunk levélcímén, vagy telefonon (46) 519-344, (46) 519-347, (46) 519-366, (46) 507-367, továbbá e-mailben: ugyfelszolgalat@miviz.hu címen. A szennyvízbekötés társaságunkhoz történő bejelentése után a műszaki átvétel időpontját a fogyasztóval vagy megbízottjával egyeztetjük.