Főmérős ügyek

Főmérő (bekötési vízmérő)

Az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített mérőeszköz, melynek tulajdonosa a szolgáltató, hitelesítési cseréjéről díjmentesen a szolgáltató gondoskodik 4 évente.

Fogyasztóváltozás bejelentésének ügyintézése

A fogyasztóváltozást az eladó és a vevő köteles (egyetemlegesen) társaságunk felé 30 napon belül bejelenteni. A bejelentés történhet személyesen vagy írásban.

*"A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel."

 

[*38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 8. § (4)]

Ügyintézés adás-vétel esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával a az adás-vételi szerződést, a birtokbavételi-jegyzőkönyvet, valamint a vízóraállást.

 • Amennyiben az örökös az eladó, akkor hagyaték-átadóvégzés is szükséges.
 • A régi tulajdonos és az új tulajdonos együttesen, ill. külön-külön is megteheti a bejelentést.
 • Amennyiben a fogyasztási helyet tartozás terheli, abban az esetben azt a régi tulajdonosnak kell megfizetnie.
 • Ha az ügyintézés során csak az új tulajdonos jelenik meg, abban az esetben szíveskedjen magával hozni a régi tulajdonos levelezési címét.
 • Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés hagyaték esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával az alábbiakban felsorolt dokumentumokat:

 • hagyaték átadó végzést, hiánya esetén: 30 napnál nem régebbi egyszerűsített tulajdoni lap másolatot, mely igazolja a tulajdonosi részt,
 • több tulajdonos esetén lemondó nyilatkozatot a többi tulajdonos részéről,
 • a vízórák állását,
 • amennyiben rendelkezésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés bérlőváltozás esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.

 • bérleti szerződést (A tulajdonos és a bérlő együttes megjelenése szükséges),
 • a vízórák állását,
 • amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés névváltozás esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.

 • házasságkötés esetén házassági anyakönyvi kivonatot,
 • előző név visszavétele esetén anyakönyvi kivonatot,
 • amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés fizetőcím módosítás esetén

A fizetőcím változást a fogyasztó írásos kérelme alapján vezetjük át.