Mellékmérős ügyek

Mellékvízmérő

A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló mérőeszköz, melynek tulajdonosa a fogyasztó, hitelesítési cseréjéről 6 évente köteles gondoskodni.

Fogyasztóváltozás bejelentésének ügyintézése

A fogyasztóváltozást az eladó és a vevő köteles (egyetemlegesen) társaságunk felé 30 napon belül bejelenteni. A bejelentés történhet személyesen vagy írásban.

*"A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel."

[*38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 8. § (4)]

Ügyintézés adás-vétel esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával a az adás-vételi szerződést, a birtokbavételi-jegyzőkönyvet, valamint a vízóraállást.

 • Amennyiben az örökös az eladó, akkor hagyaték-átadóvégzés is szükséges.
 • A régi tulajdonos és az új tulajdonos együttesen, ill. külön-külön is megteheti a bejelentést.
 • Amennyiben a fogyasztási helyet tartozás terheli, abban az esetben azt a régi tulajdonosnak kell megfizetnie.
 • Ha csak az új tulajdonos jelenik meg, abban az esetben szíveskedjen magával hozni a régi tulajdonos levelezési címét.
 • Amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés hagyaték esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával az alábbiakban felsorolt dokumentumokat:

 • hagyaték átadó végzést, hiánya esetén: 30 napnál nem régebbi egyszerűsített tulajdoni lap másolatot, mely igazolja a tulajdonosi részt,
 • több tulajdonos esetén lemondó nyilatkozatot a többi tulajdonos részéről,
 • a vízórák állását,
 • amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés bérlőváltozás esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.

Magántulajdonú ingatlan esetén:

 • bérleti szerződést (A tulajdonos és a bérlő együttes megjelenése szükséges.),
 • a vízórák állását,
 • amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.

Önkormányzati tulajdonban lévő bérlemény esetén:

 • bérlőkijelölő határozatot,
 • a vízórák állását,
 • amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés névváltozás esetén

Kérjük a személyes okmányain kívül hozza magával az alábbiakban felsorolt dokumentumokat.

 • házasságkötés esetén házassági anyakönyvi kivonatot,
 • előző név visszavétele esetén anyakönyvi kivonatot,
 • amennyiben rendelkézésre áll, kérjük hozza magával az utolsó havi víz- és csatornadíj számlát.
Ügyintézés fizetőcím módosítás esetén

A fizetőcím változást a fogyasztó írásos kérelme alapján vezetjük át.

Mellékmérők felszerelése

Amennyiben a fogyasztó mérni kívánja a lakásában elfogyasztott vízmennyiségét, akkor lehetősége van mellékvízmérő (lakásvízmérő) beszerelésére. A vízmérő beszerelését jogosultsággal rendelkező szakember végezheti. A MIVÍZ Kft. mellékvízmérők beszerelését kapacitását hiányában nem tudja vállalni.

A mellékmérő felszerelése előtt:

 • az épületet üzemeltető, a lakásszövetkezet vagy a társasház lakóközösségeinek írásos hozzájárulását be kell szerezni,
 • a kialakításhoz szerelési tervdokumentációt (tervrajz és műszaki leírás) szükséges készíteni, melyet a szolgáltatóhoz kell benyújtani jóváhagyásra.

A tervnek tartalmaznia kell:

 • A műszaki leírást (megrendelő, tervező, kivitelező azonosítására alkalmas adatokat a beszerelésre kerülő mérőszerkezetek típusát, főbb jellemzőit).
 • A tervrajzokat (az érintett ingatlan ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint a hely kiválasztás helyességének megítélésére alkalmas).

A mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a mérőleolvasás, javítás és csere céljából bármikor hozzáférhető legyen. A mérőhely kialakítása során a vízszintes szerelésre kell törekedni, mivel ez biztosítja a pontosabb mérést. A lakások mérősítését úgy kell elvégezni, hogy a mérősítés minden fogyasztási pontot érintsen.

Amennyiben a vízvezeték kialakítása olyan, hogy egy mérőhellyel nem oldható meg, úgy több mérő felszerelését kell a fogyasztónak vállalnia. A mérősítés költsége a megrendelőt (fogyasztót) terheli. A mérőhely lakásonkénti kialakítását a fogyasztó, ill. lakóközösség bármely garanciát adó vállalkozóval, vagy szervezettel elvégeztetheti. A kivitelezőnek a mérőhely kialakítására vonatkozó elképzeléseit társaságunkkal a fent leírtak szerint (tervjóváhagyás) egyeztetni kell. A mérőhely kialakítása csak ennek megfelelően történhet!

A mellékvízmérő elé kötelező elzáró szerelvényt telepíteni (golyós csap). Ennek helyettesítésére nem fogadható el a lakás vízvezeték- rendszerébe máshol beépített elzáró szerelvény. A mérőhelyek kialakítása után a fogyasztó bejelentésére a szolgáltatóval egyeztetett időpontban a műszaki átvétel (hollandi plombázása) megtörténik, melynek egyszeri költsége a megrendelőt/fogyasztót terheli. A mérősítést megrendelő fogyasztónak vállalnia kell, hogy a mérő leolvasásához, cseréjéhez a lakások mérőhelyeit hozzáférhetően tartják és ilyen célból a lakásba való bejutást biztosítják.

A beépített záró plombával ellátott és számlázásra átvett joghatályos mellékmérőt a szolgáltató tudomása nélkül kiszerelni, áthelyezni, megbontani nem szabad. Ennek betartására a szolgáltató műanyag védőzárakat, plombákat alkalmaz, melyek hitelt érdemlő dokumentáció nélküli megbontása, megsértése szabálytalan vízvételezést jelent melynek következményeit a fogyasztó viseli.

Locsolási mellékmérő felszerelése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati rendelet szerint minden lakossági díjtétellel számlázott (magánszemély nem vállalkozási célú vízhasználata) fogyasztási helyek fogyasztójának kérésére locsolási kedvezmény adható, ott ahol az ingatlan szennyvízbekötéssel rendelkezik. A kedvezmény igénybe vehető mellékvízmérő felszereléssel, vagy „%” -os korrigált mennyiség alapján.