Mivíz Kft.

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság, a MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt. jogutódjaként - az önkormányzati tulajdonban álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, kizárólagos joggal végzi az ivóvíz- és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos közműszolgáltatást Miskolc város közigazgatási területén belül.

A társaság fő tevékenységi körén belül biztosít vízátadást Mályi - Nyékládháza, illetve Bükkszentkereszt felé, továbbá nem közüzemi tevékenységként végzi a Mályi - Nyékládháza, Szirmabesenyő, Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt települések szennyvizeinek átvételét és kezelését.

A MIVÍZ Kft. közbeszerzési eljárás során elnyert szerződés alapján végez közüzemi szolgáltatást Felsőzsolca területén.

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű), másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Tapolcai vízmű, Tavi-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű) történik. A város napi vízfogyasztása 35-45 em3. A források vízhozamai a hidrometeorológiai viszonyokra érzékenyebbek, hozamuk általában tavasszal tetőzik, míg az őszi szárazabb évszakokra tartósan az átlag alatt marad. Ennek kiegyenlítését társaságunk a várostól keletre elhelyezkedő Sajó-Hernád kavicsteraszában lévő vízkészletek kitermeléséből származó vízmennyiség átvételével biztosítja. Az átvételre kerülő vizet szolgáltató víztermelő és -tisztító telepek az ÉRV Zrt. kezelésében üzemelnek.

A vízellátási rendszer a topográfiai viszonyokból adódóan nagy bonyolultságú, több mint 60 nyomászónát tartalmaz. A zónák vízellátását 35 nyomásfokozó- és átemelő gépház biztosítja. A zónák megfelelő lehatárolása és az ott alkalmazott vízellátási műszaki megoldások garantálják a hálózati nyomások megfelelő értékét.

Az ivóvíz tározására 23 víztározó medence-rendszer szolgál, összesen 29535 m3tározó kapacitással. A legkisebb medence 50m3, míg a legnagyobb medence 5000 m3 tároló térfogatú. A közüzemi ivóvízhálózat hossza 659 km, korösszetételéből és műszaki állapotából adódóan - a folyamatos rekonstrukciók ellenére is - folyamatos megújításra szorul.

A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 98%.

A szolgáltatási területen keletkező szennyvizek elvezetésére kiépített szennyvíz csatornahálózat hossza 550 km, az elvezetés nagyrészt gravitációsan, kisebb részben átemelő gépházak üzemeltetésével történik.

A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya 92,7%., ami tovább növekszik a 2015. évben átadásra kerülő Miskolc város szennyvízcsatorna hálózatának bővítés című projekt kapcsán.

A Miskolc város és az agglomerációs térségben keletkező szennyvizek megtisztítása, a keletkező szennyvíziszap kezelése a Sajó folyó partján épült szennyvíztisztító telepen történik. A 70. 000 m3/d kapacitású telepen valósul meg a szennyvíztisztítás. A mechanikai előtisztítást követően a biológiai lépcsőben a szennyvízben lévő szerves anyag lebontása is megtörténik, majd a 2015. évben átadásra kerülő városi beruházás kapcsán a növényi tápanyag (nitrogén, foszfor) eltávolítással végződik a technológiai sor.

A tisztítás során keletkező szennyvíziszap kezelése a BIOGAS Miskolc Kft. közreműködésével szennyvíziszap rothasztókban valósul meg. A rothasztott iszapból képződő biogázból villamos energia termelés történik, ami a szennyvíztisztító telep villamos energia igényeit elégíti ki részben. A rothasztást követően az iszap víztelenítése történik, majd elhelyezése. A preferált elhelyezés a mezőgazdasági felhasználás.

Társaságunk ezen alaptevékenységeinek ellátását korszerű gazdasági és műszaki információs, valamint üzemirányító rendszerek támogatják.

Működésünk alapvető jellemzője a természeti erőforrások takarékos igénybevétele, az esetleges szennyezések megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése. A fenntartható vízgazdálkodás elve alapján egyensúlyt szeretnénk teremteni a fogyasztói igények és szükségletek kielégítése, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzése felett. Olyan fejlődést kívánunk megvalósítani, amelynek következtében a víz, mint természeti erőforrás saját megújuló képességeinek határán belül terhelhető.

Célunk, hogy társaságunk a megújulási és fejlődési képességét megtartva, eredményes és hatékony működéssel európai színvonalú víziközmű-szolgáltatást biztosítson minden ügyfele számára.

Történet

A víz a kezdetektől meghatározó szerepet játszott a földi élet, az emberiség kialakulásában és fejlődésében. A lakott területek vízellátásának, majd később a szennyvíz elvezetésének biztosítása a civilizáció kialakulása óta, mindig a legfelelősségteljesebb feladatok közé tartozott.

Ezt a felelős örökséget viseli a MIVÍZ Kft., mint a régió meghatározó közszolgáltató szereplője.

Miskolc város története összefonódik a vízhez jutás fejlődésével és történetével. A 19. századvégi ipari fejlődés és a városiasodás, valamint a népesség növekedése Miskolcon is sürgetővé tette a közműves ivóvízellátás megteremtését.

Az 1906-ban megkezdett első forráskialakítást Lenarduzzi olasz mester irányította, akinek emlékét ma is őrzi az Olasz kút néven emlegetett víznyerőhely Miskolc-Tapolcán.

1913-ban helyezték üzembe a város vízellátó hálózatát, és ezzel megkezdte működését a Városi Vízművek, melynek első igazgatója - a rendszer megtervezésében és kivitelezésében jelentős érdemeket szerző - Pazár István volt.

A negyvenes évek közigazgatási változása miatt (Nagy-Miskolc kialakulása) a városi vízellátási rendszerbe integrálódtak az addig önállóan működő Diósgyőr-Vasgyár, valamint Pereces ivóvízbázisai és vízhálózatai.

Az ipar fejlődésével és a város erőteljes népességnövekedésével párhuzamosan az ivóvízszükséglet is jelentősen megnövekedett, így szükségessé vált a karsztforrások hozambővítése, illetve a városkörnyéki folyók mellé épített parti szűrésű kutak vizének igénybevétele is.

A vízellátási rendszer fejlődésével együtt jelentős fejlesztések történtek a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás területén is, melynek során a környezet védelme egyre nagyobb szerepet kapott.

A vízellátás-csatornázás közgazdasági feltételei a rendszerváltást megelőző évtizedekben elosztási elveken alapultak, majd ezek a 80-as évek végétől fokozatosan piaci irányba változtak. Megszűnt a lakossági vízdíjak állami támogatása, a fejlesztésekre csak a vízdíj bevételekből lehetett forrást teremteni. A gazdasági környezet megváltozása kihívást jelentett a vállalat számára is, és ez szükségessé tette a szervezeti, működési rendszer korszerűsítésének felgyorsítását.

A korábban tanácsi irányítás alatt álló, állami tulajdonban lévő vállalat vagyona 1993-ban a városi Önkormányzat tulajdonába került.

A tulajdonos döntése alapján a vállalat 1995. április 1-én MIVÍZ Miskolci Vízmű Részvénytársasággá alakult.

A részvénytársaság szétválással történt 2005. évi átalakulását követően a vízellátási, valamint a szennyvízelvezetési és -tisztítási üzemeltetői feladatokat a MIVÍZ Kft., míg a vagyonkezelői feladatokat a VFV Miskolc Zrt. látta el.

2006-ban újabb fejezet kezdődött a társaság életében. Megalakult a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., mely a város stratégiájával összhangban a holding szervezetbe integrált önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokon keresztül hatékony vállalat-, város- és gazdaságfejlesztést valósít meg.

A MIVÍZ Kft. e holding szervezet tagjaként, folyamatosan növelve működési biztonságát és hatékonyságát, szolgálja ki Miskolc város fogyasztóit a nap 24 órájában.

A társaság stratégiája a minőség, a hatékonyság és a vagyontudatos gazdálkodás köré épül. Legfontosabb célkitűzésünk a fogyasztók jó minőségű, zavartalan vízellátásának biztosítása, illetve a keletkezett szennyvíz környezettudatos kezelése és visszajuttatása a természetbe.

Cégstratégia, küldetés és jövőkép

MIVÍZ Kft. stratégiája

A Társaság küldetése

A MIVÍZ Kft. eredményes, stabil és felhasználó központú gazdálkodása révén, önálló vízbázissal rendelkező és a régióban vezető szerepet betöltő szolgáltatóvá váljon.

A Társaság jövőképe

A MIVÍZ Kft. az elektronikus szolgáltatások teljes körűvé tételével, felhasználó barát ügyfélszolgálattal, innovatív leolvasási, számlázási és fizetési módok alkalmazásával piacvezetőként, személyre szabott megoldásokat nyújt a települések és a felhasználók részére.

A Társaság értékei

  • Piaci stabilitás,
  • Szakértő és elkötelezett humán erőforrás,
  • Innovatív technológiák alkalmazása,
  • Regionális szerepvállalás.

A MIVÍZ Kft. szlogenje

Bükki forrásból

 

Bíró Vencel

ügyvezető igazgató