Szerződéskötés

Szerződéskötési kötelezettség

Társaságunk régi felhasználói, akik szolgáltatásainkat eddig is igénybe vették, függetlenül attól, van-e írásos szerződésük, a polgári törvénykönyv 388.§-a, valamint a vonatkozó Kormányrendelet szerint, érvényes szerződéses jogviszonyban áll társaságunkkal. Azonban a fontosabb említett kormányrendelet szerint a szolgáltatónak minden felhasználóval írásban is szerződést kell kötnie és a szerződés tervezetét meg kell küldeni a régi felhasználók részére is.

Mivel a szerződések határozzák meg a szolgáltatás feltételeit, aláírás előtt feltétlenül át kell azokat tanulmányozni.

A szerződés aláírása

Új felhasználók esetében a szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot társaságunk az ivóvíz ellátásba, vagy szennyvízelvezetésbe való bekötés után a megépítéshez adott hozzájárulásával együtt küldi meg, vagy adja át. A kézbesítéstől számítva 15 nap áll rendelkezésükre, hogy azt aláírásukkal elfogadják, vagy véleményeltérésüket közöljék. A szolgáltató - jogszabályban megállapított - díját nem kifogásolhatják, de ha a szerződést annak tartalmára kiható véleményeltéréssel írták alá, a szolgáltató köteles álláspontjaik egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni. A szerződési ajánlatban foglaltak a szolgáltatót 30 napig kötik.

Ha kézhezvételtől számított 15 napon belül a szerződés nem kerül aláírásra, vagy véleményeltérésüket nem közlik, a szerződést megkötöttnek kell tekinteni.

A szerződés tartalmi elemei

A szerződésnek vannak jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemei, mint például:

 • A szerződő felek és azonosító adataik (a felhasználóé és a szolgáltatóé egyaránt). A polgári törvénykönyv előírja, ha a szerződő fél természetes személy, fel kell tüntetni anyja nevét, születési helyét és idejét is.
 • A szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzői, mennyiségi és minőségi adatok, pl.: a szerződést ivóvíz szolgáltatásra, vagy szennyvíz elvezetésre, esetleg mindkettőre kötjük. A szolgáltatás műszaki jellemzői: a szolgáltató a szolgáltatási ponton legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett köteles teljesíteni. E fejezetben kell rögzíteni a szolgáltatás szüneteltetése esetén kötelező szolgáltatás mértékét és szabályait.
 • A szerződés időbeli hatálya (meddig marad hatályban a szerződés), valamint a szolgáltatás, a víz- és szennyvízátadás kezdésének időpontja.
 • A teljesítés helye (annak az ingatlannak a címe, ahol a szolgáltatást igénybe vesszük).
 • A szolgáltatás ellenértékének megállapítása: a számlázásnak, a mérőeszköz leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módja, itt kell arra figyelnünk, hogy rögzítésre kerüljön a leolvasás gyakorisága, lehetőleg időpont megjelöléssel, vagy az a kérésünk hogy az időszakonként mi közölhessük a mérőállást.
 • A szerződésszegés következményei: a PTK. értelmezése szerint szerződésszegést követünk el, ha nem fizetjük a szolgáltatás ellenértékét. Azonban a fogyasztói szerződésszegés mellett, előfordulhat szolgáltatói szerződésszegés is, pl.: az általa szerződésben vállalt, vagy részére jogszabályban előírt határidők elmulasztása. Szolgáltatói szerződésszegés az is, ha a szolgáltató a jogszabályokban előírt feltételeket, műszaki paramétereket (pl.: hálózati nyomás értéke) nem tartja be. Ilyenkor térítésre kerülhet sor. A szolgáltató késedelmi kamat megfizetésére, vagy ha a szerződésben kötbért is kikötöttek, a kötbér megfizetésére is kötelezhető. Érdekünk, hogy a szerződés ezeket a szolgáltatói kötelezettségeket is tartalmazza.
 • A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén a felhasználók részéről 30 napos bejelentési kötelezettség áll fenn a szolgáltatóval szemben.
Társaságunk a szerződésben rögzíti további kötelezettségét.
 • Lakossági célú ivóvízhasználás esetén, közérdekből (üzemzavar, vagy előre tervezhető munkák miatt) a szolgáltató ugyan korlátozhatja, vagy szüneteltetheti a szolgáltatást, a szolgáltatás teljes megszüntetését azonban jogszabály nem teszi lehetővé. Az előre tervezhető korlátozást legalább 3 nappal korábban közzé kell tenni. A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait rögzíti az említett Kormányrendelet, ez is része lehet a szerződésnek.
 • Felelőssé teszi a rendelet a felhasználót, a vízmérőakna, illetve a vízmérő hely hozzáférhetőségének biztosításáért, illetve tisztántartásáért, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméért. Kérhetjük itt, hogy a szolgáltató, a szerződés vonatkozó pontjában határozza meg, mit tekint megfelelő fagy elleni védelemnek.
 • Előírja a rendelet, - s így a szolgáltató is előírhatja azt is, - hogy a felhasználó a vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.
 • A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott, vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a szolgáltatónak megtéríteni.
 • Társasházak esetében jó, ha a szerződésben rögzítik az épületen belüli elszámolás módját: az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználókat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított mérési különbözetet a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a szolgáltatónak (ez a különbözet megfizetésének biztonságát jelenti).
 • A felhasználó, amennyiben vitatja a fogyasztásmérés hitelességét, kérheti a vízmérő pontosságának felülvizsgálatát. A Mérésügyi Hivatal által kiállított mérési Bizonyítvány tartalmazza a vízóra megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét. Mellékmérő vízóra felülvizsgálatának esetén minden költség a megrendelőt terheli, függetlenül a mérés eredményétől. A szolgáltatói tulajdonú bekötési vízmérő esetén a mérési költségeket csak abban az esetben köteles megtéríteni a felhasználó, ha a reklamált bekötési mérő a felülvizsgálat során megfelelt. Méréssel bizonyított nem megfelelőség esetén - mind a szolgáltatói, mind a felhasználói tulajdonú mérőre vonatkozóan – a szolgáltató átlagfogyasztás alapú számlakorrekciót hajt végre.
 • A felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a szolgáltatónál, amelynek azonban a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségére nincsen halaszó hatálya.
 • A házi vízvezeték - a felhasználó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő – rejtett, igazolt meghibásodás (csőtörés) esetén a vízfogyasztást az árjogszabályok szerint átalány alapján kell megállapítani.

A szerződés felmondásának lehetősége

Ha Ön az ingatlan tulajdonosa, a megkötött szolgáltatási szerződés (ivóvíz ellátás esetén) 60 napos határidővel felmondhatja, amennyiben az ingatlanon nincs más felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz szolgáltatás. Ha egyéb jogcímen használja a szolgáltatást, szerződését csak a tulajdonos hozzájárulásával mondhatja fel. A szolgáltató két hónapon túli díjtartozásunk esetén (további 30 napos határidővel) ugyancsak felmondhatja szerződést.