Vízfogyasztás mérése

Az önálló ingatlan tulajdonosa, vagy tömblakás, társasház lakója, ivóvíz fogyasztását és szennyvíz kibocsátását vízmérőkkel mérjük.

Az önálló ingatlanok vízmérőjét bekötési mérőnek, a többlakásos épületekbe szerelt mérőket mellékvízmérőknek nevezzük.

Mi a különbség a mérők között?

A bekötési mérők a társaságunk tulajdonában vannak, azok hitelesítéséről, cseréjéről, javításáról nekünk kell gondoskodnunk.

A mellékmérők a fogyasztó tulajdonában vannak, a hitelesítés, javítás, csere költségeit nekik kell viselniük.

Elszámolás alapjául (számlakészítésre) csak hiteles vízmérő szolgálhat.

A mérők hitelessége

A mérők hitelességének érvényességéről úgy győződhet meg, hogy megvizsgálja a bélyegzést (azaz a plombákat). A plombazsinór nem lehet elszakadva, a plombának épnek kell lenni. Egyik oldalán a mérésügyi hivatal feliratát és egy stilizált címert, a másik oldalán egy három számjeggyel jelölt évszámot lát.

Érvényes a hitelesítés, ha a feltüntetett évet nem számítva

 • a bekötési és törzshálózati (jellemzően a szolgáltató tulajdonát képező) vízmérők esetében négy év,
 • a mellékvízmérők, azaz a lakásokba szerelt (jellemzően a fogyasztó tulajdonában lévő), a szolgáltatónál a vízdíj elszámolásának alapját képező vízmérők esetén hat év még nem telt le. Abban az esetben, ha a plombán csak évszám jelölés látható, a hitelesség érvényes a hitelesítést jelölő évet követő hatodik év utolsó napjáig.
 • a költségmegosztó, azaz egy lakóközösség együttes vízfogyasztásának egymás közötti felosztására szolgáló vízmérők esetén a hitelesítés érvényessége korlátlan. Ez esetben társaságunk kizárólag a bekötési mérőre számláz.
Mi a teendő, ha vélelmezik, hogy a mérő rosszul mér?

Előfordulhat, hogy bár még nem járt le a mérő hitelessége, mégis, megfigyelésük alapján úgy látják, hogy az rosszul mér. Ebben az esetben kezdeményezhetik az ún. rendkívüli ellenőrző vizsgálatot.

Rendkívüli ellenőrző vizsgálat

Az ellenőrző vizsgálatot társaságunktól kell kérni írásban. A rendkívüli vizsgálathoz a mérőt az Ön jelenlétében jegyzőkönyv kíséretében leszereljük, ládába helyezzük és plombával lezárjuk.

A láda felbontására, csak a vizsgálat időpontjában kerülhet sor a mérésügyi hivatal szakembere és amennyiben igényli az Ön jelenlétében. Azon esetben, ha a fogyasztó jelezte jelenléti szándékát a vizsgálaton, és ennek ellenére esetleges távolmaradásáról a szolgáltatót az eljárást megelőző 24 órával nem értesíti, úgy a vizsgálatot a mérésügyi hivatal szakemberének jelenlétében elvégezzük. A felülvizsgálat eredményéről az érintett fogyasztót írásban tájékoztatjuk.

A mérőket a mérésügyi hivatal ”Hitelesítési előírása" alapján kell vizsgálni. A mérő hitelességét nem a szolgáltató szakemberei ellenőrzik. A mérés után kiállítják a felülvizsgálati bizonyítványt. Ez az okmány tanúsítja, hogy a mérő hiteles-e és alkalmas-e ún. joghatással járó mérési feladat elvégzésére (azaz alapjául szolgálhat-e a számla kiállításának). Ha bebizonyosodott a mérőről, hogy a megengedett határértéknél - bármely irányban - nagyobb hibával mér, és emiatt hitelességét vesztette, a vitatott időszakra vonatkozó fogyasztást az előző év átlagából kiindulva számítással határozzák meg.

Ki viseli az ellenőrző vizsgálat költségeit?

Ha bekötési mérőről van szó és a mérő a vizsgálat során nem felelt meg az előírásoknak, a vizsgálat költsége a szolgáltatót terheli, ellenkező esetben a vizsgálat díját a fogyasztónak kell fizetnie.

Mellékmérő esetében a vizsgálat költsége miden esetben a fogyasztót terheli, mivel a mérő az Ő tulajdonában van.

A mérők rendszeres leolvasása, ellenőrzése

Érdemes rendszeresen - de legalább havonta - leolvasni és ellenőrizni a vízmérők állását. Ha az átlagoshoz képest kiugró fogyasztást tapasztalunk, érdemes a vezetékrendszert, szerelvényeket leellenőrizni, mert hatalmas fogyasztást regisztrálhat a mérőnk, ami a számlában szerepelni fog. Ezért fontos, hogy a vezetékhálózat, csapok, WC tartály mindig hibátlan állapotú legyen.

Végül még egy fontos tudnivaló!

A vízmérő sértetlen megőrzéséért, a záró-plombák épségéért, a vízmérőakna tisztántartásáért, a vízmérő leolvashatóságának biztosításáért, a vízmérő fagy elleni védelméért a fogyasztó a felelős!

Mellékmérők (lakásszövetkezetek, társasházak, lakóközösségek)

Tudnivalók társasházak részére

A kilencvenes évek elejétől egyre nagyobb igény jelentkezett társasházakban is a lakások egyedi vízmérésére. Napjainkban a többlakásos épületek lakásainak egyedi vízmérése szinte teljes körűen megoldott, lehetőséget adva arra, hogy minden fogyasztó az általa használt víz árát fizesse meg.

Mellékmérők felszereléséhez szükséges
 • a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó (társasház lakóközössége, illetve annak képviseletében a közös képviselő),
 • valamint azt követően a szolgáltató előzetes hozzájárulása.

A bekötési vízmérő szerinti fogyasztó (a társasház) a hozzájárulást csak az épület gépészeti rendszerének a beépítés miatt szükségessé váló jelentős költségű átalakítása esetén tagadhatja meg. A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez tervet kell benyújtani.

A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges
 • műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
 • tervrajzok:
  • az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
  • a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

Amennyiben a hozzájárulásban foglaltakról eltérő beépítést vagy más, az üzembe helyezést gátló körülményt állapítana meg, a szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez kötheti.

A mellékvízmérők nyilvántartásba vételére, azok alapján történő számlázásra rendelet kötelezi a szolgáltatókat.

Az ingatlanon belül a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az elkülönített vízhasználó a szolgáltatóval mellékszolgáltatási szerződést köthet.

A szerződés megkötését, ha az elkülönített vízhasználó e rendeletben meghatározott feltételeknek eleget tesz, a szolgáltató nem tagadhatja meg.

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének előfeltétele
 • az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és az ingatlan vízellátására vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötése,
 • a mellékvízmérőnek a házi vízvezeték-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó, valamint azt követően a szolgáltató előzetes hozzájárulása.

A kormányrendelet előírása értelmében a szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérőt üzembe helyezéskor bélyegzéssel és zárral lássák el. (Tehát a mérő le legyen plombálva és a fogyasztás befolyásolását célzó manipulálás kimutatását megkönnyítő záró elemet szereljenek fel.) Ez tehát a szolgáltató feladata, amennyiben a mellékmérőket - elszámolási célú voltuk miatt nyilvántartásba vette.

Léteznek olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek hazai és külföldi gázszolgáltatók és a nagyobb vízszolgáltatók részére szállítják a záró-elemeket. Ezek a vállalkozások elfogadják társasházak és magánszemélyek megrendelését is. Azok a társasházak, ahol a vízmérők - akár elszámolási, akár költségmegosztási céllal - már több éve felszerelésre kerültek, dönthetnek úgy, hogy megrendelik a saját nevükkel és sorszámmal ellátott, nyilvántartásba vett záró-elemeket. Ezek felszerelése segíthet a kölcsönös bizalom megteremtésében (akinél a plombák, záró elemet felszerelésre kerültek, és minden ellenőrzéskor épek, nem vádolhatók szándékos, a közösség megkárosítására irányuló beavatkozással.)

Előfordulhat, hogy a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők által mért fogyasztás nem egyezik

Nem, de ez gyakran előfordul. Ennek nagyon sokféle oka lehet. Néhány ezek közül:

 • nem egyidejű a leolvasás. Ez kiküszöbölhető lehet táv-adatjelzős mérőműszerrel, de ez ma még nagyon drága megoldás,
 • lehetnek a belső hálózaton - véletlen vagy szándékos - méretlen fogyasztások,
 • lehet - rejtett helyen is - szivárgás, csöpögés, vízelfolyás, amit a bekötési vízmérő megmér, de a mellékmérők nem,
 • a mellékvízmérők mérési pontosságát befolyásolhatja a beépítés módja, az előtte lévő egyenes csőszakasz hossza. A szerelést követően az épületen belül megváltoznak az áramlási viszonyok. Az utólagos beépítésnél épületgépészeti méretezést nem mindig végeznek.

Általában a felsoroltak közül egyidejűleg több ok is fennállhat. A lakóközösségek érdeke, hogy feltárja - és ha lehet - megszüntesse az eltérést okozó hibákat.