GYIK

Számlázás

Amennyiben az aktuális leolvasási időszakban, valamely okból nem kapunk leolvasott mérőállást, Társaságunk a jogszabályi előírásoknak megfelelve átlagszámlát bocsát ki. A következő leolvasási időszakban az elszámoló számla időszaka 4 havi időszakot érint és az előzőekben kibocsátott átlag (rész)számla mértéke az elszámolószámlában jóváírásra kerül. Ezt a számláink harmadik oldalán található számlarészletező táblázat adataiban tudja nyomon követni.

Abban az esetben kerül „csekkes számla” kiállításra a csoportos beszedési megbízással fizetett felhasználási helyek esetében, amikor az aktuális számla értéke meghaladja a csoportos beszedési megbízásban beállított limit értékét.

Amennyiben számlája a szokásos mértéket meghaladja és a család illetve a felhasználási helyen tartózkodók vízfogyasztási szokásaiban nem történt változás, akkor érdemes megvizsgálni a belső hálózat állapotát. Amennyiben csőtörést észlel, keresse ügyfélszolgálati kollégáinkat a teendőivel kapcsolatos tájékoztatásért.

Átlagszámláinkat, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az előző egy év fogyasztása alapján állítjuk ki.

A számlán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízdíj (települési folyékony hulladék) kerül feltüntetésre. Ezen díj azon ingatlanokat érinti, melyekkel:

 • szomszédos közterületen közüzemi szennyvízcsatorna hálózat nem található, így arra rá nem köthető
 • szomszédos közterületen közüzemi szennyvízcsatorna hálózat található, de erre történő rákötési kötelezettségnek még nem tettek eleget

M.M.J.V. Közgyűlésének 32/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján Miskolc város közigazgatási területén a települési folyékony kommunális hulladék kibocsátóktól történő települési folyékony hulladék begyűjtését, közműpótló létesítmény ürítését, a települési folyékony hulladéknak a kijelölt helyekre történő elszállítását kizárólagos jelleggel a MIVÍZ Kft., mint kijelölt közszolgáltató látja el folyamatosan. A közszolgáltató a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást közszolgáltatási díj ellenében végzi, mely nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízdíj tételként kerül a számlán feltüntetésre.

Laboratórium

Milyen a víz keménysége?

A MIVÍZ Kft. Laboratóriuma 1995 óta akkreditált laboratóriumként végzi tevékenységét. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-1-1111/2018 számú akkreditálási okirata alapján Laboratóriumunk működése megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek. A hatóság a 2015. évi CXXIV törvényben meghatározott időnként felügyeleti vizsgálati eljárásban felülvizsgálja laboratóriumunk működését. Eddig minden alkalommal sikeresen teljesítettük az elvárásokat.

Az akkreditált laboratórium működését „A Laboratórium Minőségirányítási Kézikönyve” szabályozza. 

A Laboratórium közvetlenül az Általános igazgatónak alárendelt szervezet, melynek élén a Laboratórium vezető áll. 

A Laboratórium szervezeti felépítése a következő:
Laboratórium által mért ivóvíz és szennyvíz minőségi adatok:

Követeléskezelés

Társaságunk azért küldhet fizetési felszólítót, mert valamelyik számla több, mint 30 napja nem került kiegyenlítésre. Azonban a felszólító levél átvételét követően további határidőt biztosítunk a felhasználóknak a késedelmes fizetés teljesítésére.

Ügyfélszolgálat

Levélben, postai úton: 3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@miviz.hu 
Személyesen: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 5. 

 • Magánszemély esetén a bejelentéshez a hiánytalanul kitöltött és aláírt „A Felhasználó személyében bekövetkező változás” nyomtatvány szükséges. A jelenlegi szerződő fél elhalálozása esetén, szükséges a Halotti Anyakönyvi kivonat másolata. 
 • Jogi Személy esetén a bejelentéshez a hiánytalanul kitöltött és aláírt, pecséttel ellátott „A Felhasználó személyében bekövetkező változás„ nyomtatvány és az igazoló dokumentumok másolatai szükségesek.
   

Levélben, postai úton: 3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@miviz.hu
Személyesen: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 5. 

A bejelentéshez az alábbi nyomtatványok egyike szükséges:
Bejelentőlap adatváltozáshoz (magánszemélyek esetén)
Bejelentőlap adatváltozáshoz (jogi személy esetén)

Üzletszabályzatunk szerint a vízmérők időszaki leolvasását lakossági felhasználók esetében kéthavonta végezzük, körzetekre bontva. Lehetőség van a fogyasztási adatok beküldésére a számlán feltüntetett diktálási időszakban.
Mérőállás közlésre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség: 

A MIVÍZ Kft., mint a Miskolc Csoport tagja, lehetőséget nyújt felhasználóinak, hogy a MISZÁMLA rendszerére történt regisztrálást követően,  a csoport tagvállalatai által kibocsátott számlákat e-számla formátumban kapja. A regisztrálás a miszamla.hu oldalon lehetséges. A regisztrálást követően kiállított számlákat a jogszabályban meghatározott időtartamra, a rendszer tárolja, azok visszakereshetőek és nyomtathatóak. A számlák megfizetését is innen indítva tudja kezelni.

Elektronikus számla regisztrációra az alábbi weboldalon van lehetőség: https://miszamla.hu/#/regisztacio

Az oldal használatához útmutatót az alábbi weboldalon talál: https://www.miszamla.hu/utmutato.html#/bejelentkezes

A regisztrációt követően az alábbi weboldalon tud bejelentkezni: https://miszamla.hu/#/bejelentkezes

A csoportos beszedési megbízást minden esetben a fogyasztónak kell kezdeményeznie a folyószámláját vezető pénzintézetnél. A megbízáshoz szükség van a számla jobb felső sarkában található 7 jegyű vevő(fizető) azonosító számra, valamit a banki azonosítóra is, amely a MIVIZ Kft. esetében: A13546904. a fizetési mód változás átvezetése a pénzintézeti jelzést követően történik meg, az átvezetésig a számla meglévő kiegyenlítési módja nem változik, a változást követően nem kerül kézpénzátutalási megbízás megküldésre.
 

Amennyiben a felhasználási helyen tartósan nincs fogyasztás, lehetőség van számlázás szüneteltetés beállítására a rendszerünkben, maximum egy év időtartamra. Az egy év lejártát követen a kérelem megismételhető. 
Bekötési mérő esetén a „Bejelentés számlázás szüneteltetéséről bekötési mérő(k)”, mellékmérők esetén a közös képviselő aláírásával és pecsétjével igazolt „Bejelentés számlázás szüneteltetéséről mellékmérő(k) esetén„ nyomtatvány kitöltése szükséges.  A szolgáltatást kizárólag tartozás nélküli felhasználási helyekre, illetve tartózkodási hely és telefonszám megadásával tudjuk biztosítani.
Lehetőség van a vízszolgáltatás ideiglenes megszüntetésére is, írásbeli kérelem alapján, díjköteles tételként, melynek díját a mindenkori érvényben lévő Árszabályzat tartalmazza. Ideiglenes megszüntetés esetén a mérőt Társaságunk leszereli, a vezetéket ledugózza.
 

Mellékvízmérő csere

A mellékvízmérők mindig a bekötési mérők után találhatóak, az elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgálnak.

A mellékvízmérési hely átalakításának, átépítésének igényét írásban szükséges jelezni a Szolgáltató felé (posta úton, vagy kozmuszerviz@miviz.hu email címen), amely során az átépítés előtti állapotot bemutató fényképek becsatolását kérjük. 

Az átépítést követően az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges a Szolgáltató részére:

 • a közös képviselő (amennyiben van), felhasználó és vízszerelő aláírásával ellátott jegyzőkönyv a mellékvízmérési hely átépítéséről (mérő gyári száma, mérő állás, plomba számok, dátum),
 • fénykép a szerelés előtti és utáni állapotról.

Az átépítést, átalakítást követően a mellékmérő hiteles, plombával való ellátását Szolgáltatótól szükséges megrendelnie, melynek költségei a felhasználót terhelik.
 

A hitelesítést végző hatóság által elhelyezett plomba egyik oldalán egy háromjegyű szám található, amely a hitelesítés évszámát mutatja. A 2013-ben hitelesített vízmérők esetében 013 olvasható le.

Többletköltség akkor merülhet fel, ha;

 • a mérőhelyhez való hozzáférés nem biztosított (pl. rács, szellőzőcsövek, bármely eltakarás) és ezt a cseréket végző szakemberekkel kívánja megoldani a Felhasználó. 

Ezen felül a Felhasználókat terheli a mérőhelyek esetleges átalakításának költsége is, pl.: 

 • CPVC (műanyag) csövek cseréje,
 • Rosszul záró szerelvények cseréje,
 • Méretkülönbségből adódó átalakítás.
 • Ezeket az átalakításokat javasoljuk a mérő időszakos cseréjétől függetlenül, előzetesen szakemberrel elvégeztetni úgy, hogy a kiszerelést ellenőrző zárógyűrűk (plombák) eltávolítása előtt azok ép, sérülésmentes állapotát és a mérőállást a bekötési mérő szerinti felhasználóval írásban igazoltatják és azt eljuttatják a szolgáltatóhoz!
   

A mérőcsere díja tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a vízmérő óra árát, a csere és a plombálás díját is.

A vízórák beépítése után a gyártó az óraszerkezetre 1 év, a szolgáltató a beszerelési munkára, valamint a megállt mérőre szintén 1 év garanciát vállal.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a 46/519-307-es telefonszámon, vagy a kozmuszerviz@miviz.hu e-mail címen. 

Nincs teendő. Az elszámolás alapja a vízmérő „m3” számlálóján mutatott összeg. A számlázást mindig a mérőn beszereléskor leolvasható mérőállástól indítjuk. 

Észrevételeiket a Felhasználók a MIVÍZ Kft. felé a társasházi hirdetőn kifüggesztett telefonszámon, a kozmuszerviz@miviz.hu e-mail címen, vagy a 46/519-307 telefonszámon jelezzék.

„Aknás” vízmérő cseréjekor javasolt új mérő beépítése, amely általában kis átalakítással elvégezhető. Ha a Felhasználó ragaszkodik a régifajta mérő típushoz, azt csak a MIVÍZ Kft. szakemberei cserélhetik ki.

A mellékmérőket bármelyik szakember kicserélheti, de csak a Szolgáltató (MIVÍZ Kft.) plombálhatja le.

A Felhasználó köteles a mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni, a vízmérőkhöz való közvetlen hozzáférést biztosítani.

Egy új mellékmérő a hitelesítés évétől számított 8-ik év december 31-éig hiteles (a beépítés hónapjától függetlenül!).

Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 évente kell hitelesítettre lecserélni.
 

Bekötési Vízmérő

A bekötési vízmérő a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő.

A bekötési vízmérők hitelességi ideje 8 év.

A bekötési vízmérő esetén a bejelentését a központi ügyelet, vagy az ügyfélszolgálat elérhetőségein teheti meg.
 

Javasoljuk először a belő hálózat vizsgálatát, nincs-e rejtett vízfolyás valahol. Ha ez megtörtént és továbbra is fenn áll a gyanú, hogy a mérő meghibásodott, akkor vízmérő pontossági ellenőrző vizsgálatra kerülhet sor. A részletekkel kapcsolatban, kérjük keresse kollégáinkat a merocsere@miviz.hu, vagy a 46/519-321 8-as mellék elérhetőségek egyikén.

A bekötési vízmérőt kizárólag a szolgáltató cserélheti és a plombálást is csak ő végezheti el. 

A vízmérők hitelességi cseréjéről, a mérő tulajdonosa köteles gondoskodni saját költségén. A bekötési vízmérő esetén, ez a szolgáltatónak a feladata.