Törvények

Magyarország Alaptörvénye (Különös tekintettel a XX. Cikkben és a XXII. Cikk (1) bekezdésben foglaltakra) Link
1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról Link
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Link
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról Link
1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáró Link
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről Link
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Link
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Link
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról Link
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Link
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról Link
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről Link
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról Link
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Link
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról Link
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Link
2000. évi C. törvény a számvitelről Link
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról Link
2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról Link
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról Link
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Link
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról Link
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról Link
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Link
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Link
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról Link
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Link
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról Link
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról Link
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Link
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Link
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (különös tekintettel a 245. §-ra) Link
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről (különös tekintettel a 8. §-ra) Link
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról Link
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről Link
2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról Link
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Link
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Link
2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról Link
2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról Link
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról Link
2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról Link
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről Link
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Link
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Link
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól Link
2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról Link
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról Link
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról Link
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Link
2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról Link
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról Link
2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról Link
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról Link