Bemutatkozás, cégtörténet

Cégismertető

A víz a kezdetektől meghatározó szerepet játszott a földi élet, az emberiség kialakulásában és fejlődésében. A lakott területek vízellátásának, majd később a szennyvíz elvezetésének biztosítása a civilizáció kialakulása óta, mindig a legfelelősségteljesebb feladatok közé tartozott.

Ezt a felelős örökséget viseli a MIVÍZ Kft., mint a régió meghatározó közszolgáltató szereplője.

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság, a MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt. jogutódjaként – az önkormányzati tulajdonban álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtott és megadott működési engedély, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint ellátásért felelőssel kötött vagyonkezelési szerződés alapján – Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén kizárólagos jelleggel látja el a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatokat, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését. Társaságunk fő tevékenységei mellett víz- és csatornaközmű hálózatok korszerű karbantartását, diagnosztikai vizsgálatát, vízhálózat ellenőrzését, mellékvízmérő cseréjét, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végzi a Miskolc Holding tagvállalatai, egyéb víziközmű-szolgáltatók, magán társaságok és a lakosság részére. 

Az alapfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységként végzi a Társaság a város fürdőinek vízellátását biztosító termálkutak üzemeltetését, a Mályi – Nyékládháza – Kistokaj, illetve Bükkszentkereszt – Répáshuta felé történő ivóvízátadást, továbbá a Mályi – Nyékládháza, Szirmabesenyő, Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt települések szennyvizeinek átvételét követő tisztítást a partner szervezetekkel létrejött szerződés alapján. 

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű), másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Tapolcai vízmű, Tavi-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű) történik. A város napi vízfogyasztása 35-45e m3. A források vízhozamai a hidrometeorológiai viszonyokra érzékenyebbek, hozamuk általában tavasszal tetőzik, míg az őszi szárazabb évszakokra tartósan az átlag alatt marad. 

A közüzemi ivóvíz gerincvezeték hossza Miskolc területén jelenleg 681,8 km, Miskolc Déli Ipari Park és Mechatronikai Park területén jelenleg 6,1 km. A 8 víztermelő telepről nyert víz tározását 47 db ivóvíztározó medence (29 505 m3 kapacitás) látja el. A vízellátási rendszer a topográfiai viszonyokból adódóan nagy bonyolultságú, több mint 70 nyomászónát tartalmaz. A zónák vízellátását 34 nyomásfokozó- és átemelő gépház biztosítja. A zónák megfelelő lehatárolása és az ott alkalmazott vízellátási műszaki megoldások biztosítják a hálózati nyomások megfelelő értékét. 

A szolgáltatási területen keletkező szennyvizek elvezetésére a kiépített közüzemi szennyvíz gerinc-csatorna és vezeték hossza Miskolc területén 527,2 km, Miskolc Déli Ipari Park és Mechatronikai Park területén 10,3 km, Felsőzsolca területén 33,5 km. Az elvezetés nagyrészt gravitációsan, kisebb részben átemelő gépházak üzemeltetésével történik. A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya 98%.

A Miskolc város és az agglomerációs térségben keletkező szennyvizek megtisztítása, a keletkező szennyvíziszap kezelése a Sajó folyó partján épült szennyvíztisztító telepen történik. 

Társaságunk ezen alaptevékenységeinek ellátását korszerű gazdasági és műszaki információs, valamint üzemirányító rendszerek támogatják.

A MIVÍZ Kft. története

A 19. századvégi ipari fejlődés és a városiasodás, valamint a népesség növekedése Miskolcon is sürgetővé tette a közműves ivóvízellátás megteremtését.
Az 1906-ban megkezdett első forráskialakítást – melyet Lenarduzzi olasz mester irányított, akinek emlékét ma is őrzi az Olasz kút néven emlegetett víznyerőhely Miskolctapolcán – követően, az 1913-ban Miskolc város vízellátó hálózatának üzembe helyezésével megkezdte működését a Városi Vízvezeték és Csatornázási Igazgatóság Pazár István vezetésével.

A negyvenes évek közigazgatási változása miatt (Nagy-Miskolc kialakulása) a városi vízellátási rendszerbe integrálódtak az addig önállóan működő Diósgyőr-Vasgyár, valamint Pereces ivóvízbázisai és vízhálózatai.

Az ipar fejlődésével és a város erőteljes népességnövekedésével párhuzamosan az ivóvízszükséglet is jelentősen megnövekedett. Szükségessé vált a karsztforrások hozambővítése, a városkörnyéki folyók mellé épített, ún. parti szűrésű kutak vizének igénybevétele, a vízhálózat intenzív kiterjesztése.

A vízellátási rendszer fejlődésével együtt jelentős fejlesztések történtek a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás területén is, melynek során a környezet védelme egyre nagyobb szerepet kapott.

A vízellátás-csatornázás közgazdasági feltételei a rendszerváltást megelőző évtizedekben elosztási elveken alapultak, majd ezek a 80-as évek végétől fokozatosan piaci irányba változtak. Megszűnt a lakossági vízdíjak állami támogatása, a fejlesztésekre csak a vízdíj bevételekből lehetett forrást teremteni. A gazdasági környezet megváltozása kihívást jelentett a vállalat számára is, és ez szükségessé tette a szervezeti, működési rendszer korszerűsítésének felgyorsítását.

A korábban tanácsi irányítás alatt álló, állami tulajdonban lévő vállalat vagyona 1993-ban a városi Önkormányzat tulajdonába került.

A tulajdonos döntése alapján a vállalat 1995. április 1-én MIVÍZ Miskolci Vízmű Részvénytársasággá alakult.
A Részvénytársaság szétválással történt 2005. évi átalakulását követően a vízellátási, valamint a szennyvízelvezetési és -tisztítási üzemeltetői feladatokat a MIVÍZ Kft., míg a vagyonkezelői feladatokat a Városi Fürdőüzemeltető, Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt. látta el.

2006-ban újabb fejezet kezdődött a Társaság életében. Megalakult a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., mely a város stratégiájával összhangban a holding szervezetbe integrált önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokon keresztül hatékony vállalat-, város- és gazdaságfejlesztést valósít meg.

Jelenleg a MIVÍZ Kft., - a Holding szervezet tagjaként - folyamatosan növelve működési biztonságát és hatékonyságát szolgálja Miskolc város fogyasztóit a nap 24 órájában.

A MIVÍZ Kft. stratégiája

Működésünk alapvető törekvése a természeti erőforrások takarékos igénybevétele, az esetleges szennyezések megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése. A fenntartható vízgazdálkodás elve alapján egyensúlyt szeretnénk teremteni a felhasználói igények és szükségletek kielégítése, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzése között. Olyan fejlődést kívánunk megvalósítani, amelynek következtében a víz, mint természeti erőforrás saját megújuló képességeinek határán belül tartható.

A MIVÍZ Kft. jövőképe

Törekszünk arra, hogy Társaságunk a megújulási és fejlődési képességét megtartva, eredményes és hatékony működéssel európai színvonalú víziközmű-szolgáltatást – jó minőségű, zavartalan vízellátást, környezettudatos szennyvíz kezelést – biztosítson, s eredményes, stabil és felhasználó központú gazdálkodása révén, önálló vízbázissal rendelkező és a régióban vezető szerepet betöltő szolgáltató lehessen.

A MIVÍZ Kft. célkitűzése, hogy az elektronikus szolgáltatások teljes körűvé tételével, felhasználó barát ügyfélszolgálattal, innovatív leolvasási, számlázási és fizetési módok alkalmazásával személyre szabott megoldásokat nyújtson a felhasználók részére.

 

Vojtilla László Zoltán
ügyvezető

 

Alapadatok

Székhely 3527 Miskolc, József A. út 78.
Postacím 3501 Miskolc, Pf. 1.
Cégjegyzékszám 05-09-012433
Adószám 13546904-2-05
Telephelyeink 3521 Miskolc-Szirma, Szennyvíz telep
3532 Miskolc, Vas u 18.
3519 Miskolc, Győri u 17.
3534 Miskolc, Tópart u 34.
3527 Miskolc, hrsz. 11014/2.