Vízbázisvédelem

A magyarországi közüzemi vízellátó rendszer vízigényét 65 % - ban sérülékeny vízbázisok biztosítják, nincs ez másképpen Miskolc városa esetében sem. 

A miskolci karsztforrások vízutánpótlási területe a Bükk hegység keleti területe. A karszthegységre csapadék formájában lehullott víz a felszín alá szivárogva, vékony érhálózaton, vagy akár barlang méretű karsztjáratokon keresztül, a karsztforrásokon lép újból a felszínre. A vízbázisvédelem célja, olyan környezetvédelmi megelőző intézkedések sora, melyeknél, egyrészt megelőzzük, hogy a felszínen minél kevesebb veszélyes szennyező anyag keletkezzen, másrészt, ha már a felszín alá került a szennyeződés, akkor olyan ellenőrző rendszer kell üzemeltetni, mely előrejelzést és figyelmeztetést ad a szennyezés létére, hogy a megfelelő üzemelési intézkedést meg lehessen tenni. 

A bükki mészkőtömbből származó karsztvíz számos fizikai és kémiai tulajdonsága, így hűs és friss élvezeti értéke biztosítja, hogy legjobb minőségű vizet tudjuk a miskolci vízellátó rendszerbe átadni. Számos előnye mellett, viszont hátránya a sérülékenysége, aminek kivédésére a MIVÍZ Kft. jelentős energiát fordít. A sérülékenységét egyrészt egy több millió év alatt kialakult természetes, földtani-szerkezeti felépítési adottság és az időjárás viszonyok együttes hatása határozza meg, másrészt mesterséges körülmények, melyekben mi magunk emberek vagyunk a főszereplők. A karsztforrások védőterületén élő, tevékenykedő, dolgozó emberek erős környezeti terhelésnek teszik ki a területet annak ellenére, hogy jelentős része a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik. Társaságunk az elmúlt években jelentős pénzügyi, anyagi és szakmai ráfordítások mellett, bejárásokat, ellenőrzéseket, felszólításokat tett és tesz annak érdekében, hogy a karsztvíz vízminősége megfelelő legyen, és hogy Miskolc város biztonságos vízellátása biztosítva legyen. A MIVÍZ Kft. a bükki védőterületen vízbázisellenőrzést végez, ellenőrző rendszert működtet a megfelelő vízmennyiség és vízminőség biztosításához. A víztermelő telephelyeken a karsztforrások nyersvizét 24 órás forrás monitoring rendszerrel ellenőrzi, a riasztási határértéket meghaladva azonnali rendszerből történő kizárással.

A vízkivételek környezetében a védettség állapotának megfelelően a szennyezés megelőzésének egyik fontos eszköze a védőterületek, védőidomok kijelölése. A védőterület a forrás környezetében kijelölt, körülhatárolt terület (akár elszakadva a forrástól), melynek biztonságba tartására a tevékenységek végzését hatósági rendelkezések, intézkedések korlátozzák. A miskolci karsztforrások utánpótlási területén a szennyező részecske elérési ideje a forráshoz rendkívül kicsi, és a védőterületnek jelentős részén hiányzik az a védő-szűrő réteg, mely megakadályozná, hogy a szennyező anyagok leszivárogjanak a karsztforráshoz, ezért a miskolci karsztforrásokat üzemelő sérülékeny kategóriába sorolták.

A vízbázisokból történő, jó minőségű víz kitermelését, a kockázati tényezők figyelembevételével a tevékenységek ellenőrzésével és monitoring (ellenőrző) rendszer működtetésével biztosítjuk.
A vízbázisok védelme érdekében a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint az ezt módosító 298/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet védőterületek meghatározásának kötelezőségét írta elő.

KEOP-2.2.3/a-2008-0012 pályázat „Miskolc város üzemelő sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” címmel a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesítette a Kormány 123/1997 (VII.18.) számú, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló rendeletét. 

A jogszabály előírásai alapján az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 4672-32/2012. ügyiratszámú határozatával a Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőterületeit és védőidomát a hatályos jogszabályok, valamint a diagnosztikai vizsgálat alapján kijelölte.

Hidegvizes karsztforrások védőterületeit és védőidomait bemutató térkép

A határozatban rögzítésre kerültek az egyes védőövezetek kialakítására és használatára vonatkozó előírások, korlátozások és intézkedések.

Védőterületekre, védőidomokra általában vonatkozó előírások:

 1. A vízilétesítmény tulajdonosa a védőidom, a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból eredő károkért külön jogszabály előírásai szerint köteles helytállni.
 2. A jelenlegi területhasználat csak úgy változtatható meg, hogy az új területhasználat a korábbinál vízbázisvédelmi szempontból kedvezőbb legyen és kielégítse a jelen határozatban az érintett területre vonatkozó tiltásokat, korlátozásokat.
 3. Minden olyan tevékenység, ami a felszín alatti vízbe szennyezőanyag bemosódását, zavarosságot eredményez, tilos. 
 4. Karsztforrás foglalásához és meglévő forrásfoglalás átalakításához környezeti hatásvizsgálat/egyedi vizsgálat szükséges.
 5. A vízfolyások (Tatár-árki-patak, Garadna-patak, Szinva-patak, Lidó-árok) védőövezetekkel érintett szakaszain a vízfolyás kezelője, továbbá a Hámori-tó kezelője szennyezőanyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a bevezetésére vonatkozóan nem adhat befogadói nyilatkozatot, ilyen észlelése esetén soron kívül értesítenie kell a Felügyelőséget.
 6. A csatornára való rákötés lehetőségével nem rendelkező épületek, létesítmények esetén, a szennyvíz rendszeres elszállítását igazoló dokumentumokat meg kell őrizni, és a vízbázis üzemeltetőjének kérésére azt át kell adni. A szennyvízgyűjtők állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. 
 7. A vízbázisok védőövezetein meglévő, vagy tervezett új létesítmények, tevékenységek telepítése, végzése vonatkozásában – jelen határozatban nem nevesített tiltásokat és korlátozásokat – a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10., 11., 12., és 13. §-a és 5. számú melléklete tartalmazza, így az eljáró hatóságoknak, szakhatóságoknak, ill. az ingatlanok, létesítmények tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak mindenkor az abban foglaltak szerint kell eljárni.

Védőterületekre, védőidomokra vonatkozó előírások:

1)    Belső védőövezet, védőidom

a.) Belső védőövezet, védőidom a vízművek körbekerített üzemi területén belül:

 • A belső védőterületeket magukba foglaló földrészleteknek – az építmények tulajdonjogától függetlenül – állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állniuk, ill. maradniuk. 
 • A belső védőterületeken csak a vízkivételek létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételekhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. 
 • A védőterületeken a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. 
 • A belső védőterületeken mezőgazdasági tevékenység végzése tilos, a területen lehetőleg összefüggő füvesített felületeket kell kialakítani. A gyepesített terület rendben tartása kizárólag kaszálással megengedett, a trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő és gyomirtó szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. A vezetékek védősávjában, ill. a vízkezelő (fertőtlenítő) és tároló műtárgyak védőterületén fák, fás szárú növények nem telepíthetők.
 • A belső védőterületeken rendszeresen a vízilétesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek és külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzésen részt vesznek. Belépésre jogosultak továbbá az ott dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterületek tulajdonosa (kezelője) erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak

b.)  Belső védőövezet, védőidom a vízművek bekerített üzemi területén kívül:

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

 • Új lakóépület építése, meglévő épület eredeti rendeltetéstől eltérő használata, hasznosítása, bővítése a vízügyi hatóság és a vízbázis üzemeltetőjének hozzájárulásával engedélyezhető.
 • Belterületi ingatlanokon vízbekötéssel ellátott épület, szenny- és/vagy használtvíz keletkezésével járó tevékenység csak szennyvízcsatornára csatlakozással engedélyezhető, illetve maradhat fenn. Külterületi, illetve zártkerti ingatlanokon meglévő létesítményeknél – ahol a rákötés megoldható – a szennyvízgyűjtés, elvezetés szintén csak szennyvízcsatornával történhet. Külterületi, illetve zártkerti ingatlanokon szennyvízcsatorna hiányában a szenny- és használtvizek gyűjtését zárt gyűjtőmedencében kell megoldani, biztosítva az összegyűjtött szenny- és használtvizek engedélyezett tisztítótelepre történő elszállítását és a rendszeres elszállítás ellenőrizhetőségét is. 
 • Külterületi és zártkerti ingatlanokon új, vízfelhasználással, szenny- és/vagy használtvíz keletkezésével járó létesítmény tilos.
 • A védőterületen keletkező szennyvizeket nyomáspróbával ellenőrzött, védőcsőben elhelyezett szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről. 
 • Hatósági engedélyhez kötött tevékenység engedélyezése csak a vízbázis üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetés alapján történhet.
 • Önellátás céljából vagy azt meghaladó mértékben háztáji állattartás, kedvtelésből haszonállat tartása, továbbá sportcélú állattartás új tevékenységként tilos. Meglévő állattartás az előírások betartásával folytatható, bővítése, az álltalétszám növelése azonban nem megengedett. Háziállatok (kutya, macska és – korlátozott számban – baromfi) tartása megengedhető.
 • Növényvédő szerek alkalmazása csak közérdekből, illetve a vízbázisvédelmet is szolgáló erdőfenntartás érdekében engedélyezhető. Az alkalmazott növényvédő szerek kiválasztása során biztosítani kell az ökológiai gazdálkodásban alkalmazott, gyorsan lebomló, természetes eredetű anyagok használatát.
 • Bányászat új tevékenységként, valamint meglévő bányák bányatelkének bővítése tilos.
 • A védőterületeken csak a minimálisan szükséges veszélye vegyi anyag szállítása engedélyezett, haváriás szennyezések megelőzését, minimalizálását lehetővé tévő kiszerelésben, csomagolásban.
 • Új út csak a már beépítésre kijelölt terület megközelítése érdekében, vízzáró csapadékvíz elvezető rendszerrel építhető. Meglévő utak felújításához, átépítéséhez figyelembe kell venni a vízbázisvédelmi előírásokat.
 • Új gépjármű parkoló (csapadéktól nem védett gépjármű-várakozóhely), meglévő parkoló bővítése tilos. [Amennyiben gépkocsik, járművek, gépek elhelyezése szükséges, azt fedett (zárt), műszaki védelemmel ellátott helyen kell megoldani.]
 • Kutatófúrás, kút csak vízbázisvédelmi, egyéb környezetvédelmi vagy tudományos célból engedélyezhető.

A területen tilos:

 1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül 
 2. Szennyvíztisztító megléte, építése
 3. Települési folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése
 4. Házi szennyvízszikkasztás
 5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása 
 6. Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása 
 7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése 
 8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
 9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
 10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
 11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és hulladék elhelyezés
 12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek elhelyezése
 13. Szennyvíziszap tárolása
 14. Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
 15. Dögkutak létesítése és működtetése
 16. Technikai sport tevékenység (pl. rally)
 17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység
 18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett vízbázis üzemi céljait szolgáló kivételével
 19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése.

2)    Külső védőövezet, védőidom

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

 • További beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
 • Hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket az érvényes engedélyek szerint, hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységeket engedély nélkül, jelen határozat előírásainak figyelembevételével lehet végezni.
 • Új épület, valamint meglévő épület hasznosítása korlátozott számban, a vízügyi hatóság és a vízbázis üzemeltetőjének hozzájárulásával abban az esetben engedélyezhető, ha a védett vízbázisra káros hatást nem gyakorol.
 • Belterületi ingatlanokon vízbekötéssel ellátott épület, szenny- és/vagy használtvíz keletkezésével járó tevékenység csak szennyvízcsatornára csatlakozással engedélyezhető, illetve maradhat fenn. Külterületi, illetve zártkerti ingatlanokon meglévő létesítményeknél – ahol a rákötés megoldható – a szennyvízgyűjtés, elvezetés szintén csak szennyvízcsatornával történhet. Külterületi, illetve zártkerti ingatlanokon szennyvízcsatorna hiányában a szenny- és használtvizek gyűjtését zárt gyűjtőmedencében kell megoldani, biztosítva az összegyűjtött szenny- és használtvizek engedélyezett tisztítótelepre történő elszállítását és a rendszeres elszállítás ellenőrizhetőségét is.
 • Külterületi és zártkerti ingatlanokon új, vízfelhasználással, szenny- és/vagy használtvíz keletkezésével járó létesítmény tilos.
 • Házikertek művelése, kiskertművelés, parkgondozás növényvédőszerek, gyomirtószerek használata nélkül végezhetők.
 • A vízbázisvédelmi szempontokat erdőművelés, erdőgazdálkodás során is figyelembe kell venni.
 • A védőterületeken csak a minimálisan szükséges veszélye vegyi anyag szállítása engedélyezett, haváriás szennyezések megelőzését, minimalizálását lehetővé tévő kiszerelésben, csomagolásban.
 • Új út csak a már beépítésre kijelölt terület megközelítése érdekében, vízzáró csapadékvíz elvezető rendszerrel építhető. Meglévő utak felújításához, átépítéséhez figyelembe kell venni a vízbázisvédelmi előírásokat.
 • Új gépjármű parkoló (csapadéktól nem védett gépjármű-várakozóhely), meglévő parkoló bővítése tilos. [Amennyiben gépkocsik, járművek, gépek elhelyezése szükséges, azt fedett (zárt), műszaki védelemmel ellátott helyen kell megoldani.]
 • Kutatófúrás, kút csak vízbázisvédelmi, egyéb környezetvédelmi vagy tudományos célból engedélyezhető.
 • Régészeti feltárás csak a vízbázis üzemeltetőjével lefolytatott előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor.
 • A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység csak olyan céllal történhet, amely a vízbázisvédelem érdekeit szolgálja.
 • Barlangkutatás és barlangkiépítés csak olyan módon végezhető, amely összeegyeztethető a vízbázisvédelmi érdekekkel és kizárja a vízbázis szennyezését. A tervezett munkálatok, ill. tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell a védett vízbázis üzemeltetőjével.

A területen tilos:

 1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül 
 2. Szennyvíztisztító megléte, építése
 3. Települési folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése
 4. Házi szennyvízszikkasztás
 5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása 
 6. Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása 
 7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése 
 8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
 9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
 10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
 11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és hulladék elhelyezés
 12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek elhelyezése
 13. Szennyvíziszap tárolása
 14. Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
 15. Dögkutak létesítése és működtetése
 16. Technikai sport tevékenység (pl. rally)
 17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység
 18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett vízbázis üzemi céljait szolgáló kivételével
 19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése.

3)    Hidrogeológiai védőövezet, védőidom

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (6 hónapon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

A területen tilos:

 1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül 
 2. Szennyvíztisztító megléte, építése
 3. Települési folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése
 4. Házi szennyvízszikkasztás
 5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása 
 6. Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása 
 7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése 
 8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
 9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
 10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
 11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és hulladék elhelyezés
 12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek elhelyezése
 13. Szennyvíziszap tárolása
 14. Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
 15. Dögkutak létesítése és működtetése
 16. Technikai sport tevékenység (pl. rally)
 17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység
 18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett vízbázis üzemi céljait szolgáló kivételével
 19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése.

4)    Vízfolyásból és felszíni lefolyási területről származó, közvetett utánpótlás alapján kijelölhető védőterület

Olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (6 hónapon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

A területen tilos:

 1. Lakóépületek megléte, építése csatornázás nélkül 
 2. Szennyvíztisztító megléte, építése
 3. Települési folyékony és szilárd hulladéklerakó megléte, elhelyezése
 4. Házi szennyvízszikkasztás
 5. Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása 
 6. Ásványolaj és -termékek előállítása, feldolgozása 
 7. Veszélyeshulladék-ártalmatlanító megléte, elhelyezése 
 8. Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
 9. Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
 10. Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
 11. Növényvédőszer-tárolás (házi igényeket meghaladó mértékben) és hulladék elhelyezés
 12. Növényvédő szeres eszközök mosásából származó hulladékvizek elhelyezése
 13. Szennyvíziszap tárolása
 14. Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
 15. Dögkutak létesítése és működtetése
 16. Technikai sport tevékenység (pl. rally)
 17. A karsztos vízadót érintő bányászati tevékenység
 18. Karsztos vízadóból új víztermelő kút, szivattyús vízkivétel, a védett vízbázis üzemi céljait szolgáló kivételével
 19. Csapadék szennyvízcsatornába történő bevezetése.

Különösen tilos: 

 1. Szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a bevezetése minden olyan felszíni vízfolyásba, mesterséges tóba, amely közvetlen kapcsolatban van a felszín alatti vízzel.
 2. Minden olyan tevékenység, ami a felszíni lefolyást megnöveli.

A MIVÍZ Kft. mindennapi intézkedései, ellenőrzései a vízbázisvédelem érdekében

A jogszabályokban meghatározott feladatokkal járó kötelezettségek teljesítése érdekében a védőterületen ellenőrzést végzünk, és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezünk. A jogszabály alapján, évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is. A védőidom, védőterület veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának esetén az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, vagy az illetékes Önkormányzatot kell értesíteni. Társaságunknál a vízbázisvédelmi intézkedési terv tartalmazza a tevékenység irányítását, a feladatok szervezeti egységekre bontását, a teljesítési határidők és felelősök megnevezésével.
A feladatok között szerepel a miskolci karsztforrások védőterületének bejárása, a védőidomon található bükki települések, ipari üzemek, valamint a területen lévő egyéb potenciális szennyező-források (pl. katonai objektumok, erdészházak, vadászházak, üdülő és pihenő helyek, turista pihenők, kempingek, vadetetők) ellenőrzése, valamint bekérjük a szennyvízelvezető és gyűjtő-kezelő rendszerük, iszapelszállításuk engedélyeit, igazolásait. Megkeressük a miskolci karsztforrások védőidomán található bükki települések Polgármesteri Hivatalát és közüzemi szolgáltatóit nyilatkozattételre, egyedi kérdőív kitöltésével. A miskolci karsztforrások védőterületén, vízbázisvédelmi szempontból fontos felszíni vizekben, akkreditált vízminőség vizsgálatokat végzünk.
A felmérések eredményeit jegyzőkönyvben és térképi formában rögzítjük, és tárgy év végén tevékenységünk összefoglalóját a Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldjük.