Tájékoztató a 2024. január 1-jétől érvényes, nem lakossági ivóvíz-szolgáltatási, valamint szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás hatósági díjakról

2024. 01. 15., h – 14:56

Tájékoztató a 2024. január 1-jétől érvényes, nem lakossági ivóvíz-szolgáltatási, valamint szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás hatósági díjakról

Az Energiaügyi Minisztérium a 25/2023. (XII. 13.) számú rendeletében a nem lakosági felhasználók számára országosan egységes ivóvíz-szolgáltatási, valamint szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás hatósági díjakat állapított meg, amelyet 2024. január 1-jétől kötelező alkalmazni.

Új elem az alapdíj bevezetése, amely a folyamatos rendelkezésre álláshoz szükséges költségek egy részének a megtérítésére irányul. Az alapdíj a rendelkezésre bocsátott kapacitás jellemző paraméteréhez, az ivóvíz bekötő vezetékre felszerelt vízmérő névleges átfolyási átmérőjéhez van hozzárendelve.

Amennyiben a kibocsátott szennyvíz mérésére külön mérőeszköz van kiépítve, akkor ennek az átfolyási átmérőjét kell alapul venni.

Amennyiben egy felhasználó a bekötővezeték átalakítását vagy az átmérő szűkítését kezdeményezi, akkor első lépésként az átalakítási feladatról engedélyezési és kiviteli tervet szükséges készíttetni, melyet az érintett közmű-üzemeltetőkkel és ingatlan tulajdonosokkal egyeztetni, jóváhagyatni szükséges. A bekötővezeték létesítésére irányuló engedélyezési és kiviteli terv elkészítését Társaságunknál is (3527 Miskolc, József A. u. 78., ügyfélfogadási idő: minden munkanap 8.00-11.00 között) megrendelheti, illetve arra jogosult tervezővel is elkészíttetheti. Az elkészült terv alapján lehetséges a kivitelezés költségeinek előkalkulációja. A bekötővezeték kiépítése a víziközmű-szolgáltató, azaz a MIVÍZ Kft. vagy a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában (https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki) szereplő személy megbízásával lehetséges.

Az esetlegesen szükséges vízmérési hely átalakítását a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, a 127/1991 (X. 9.) Kormányrendelet a mérésügyről, továbbá a „miviz.hu” honlapon elérhető, hatóság által jóváhagyott Üzletszabályzat betartásával kell elvégezni. A vízmérő előtt és után lévő kötelező, a mérő méretéhez illeszkedő, minimális hosszúságú, egyenes csőszakasz kialakítása, valamint az előírt szerelvények helyigénye miatt az átalakítási megoldás nagy mértékben függ a helyszíni adottságoktól. Ez a körülmény az átalakítás költségére is hatással van.

A rendelet pontos szövege az alábbi.

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet

a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes.

(2) A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó

a) közműves ivóvízellátás

aa) alapdíjának,

ab) fogyasztással arányos díjának,

b) közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

ba) alapdíjának és

bb) fogyasztással arányos díjának

mértékét az 1. melléklet határozza meg.

(3) Az 1. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. § Nem alkalmazhat alapdíjat a víziközmű-szolgáltató arra a vízmérőre, amely kizárólagosan tűzivíz ellátására áll rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.